Good news! During Beta period
Bordio is 100% free. Enjoy!